Practical parameters for the use of positive airway pressure therapy to treat adult patients with sleep-related breathing disorders and chronic pulmonary failure, 17 – 20 października 2017 r., w Kranj (Słowenia)

Widoki w Krajni (20 km od stolicy Słowenii)

W październiku prof. Olszewska uczestniczyła w kursie dla lekarzy specjalizujących się w medycynie snu.

Kurs poświęcony był zagadnieniom związanym z parametrami wykorzystywanymi przy terapii utrzymującej dodatnie ciśnienie powietrza w drogach oddechowych (ang. positive airway pressure, PAP) w l eczeniu dorosłych pacjentów z zaburzeniami snu i chronicznymi zaburzeniami oddechowymi.